Lov om hold af malkekvæg - hvilke nye regler træder i kraft pr. 1. juli 2016 ?

Pr 1/7-2016 træder der en række nye regler i kraft, vedr. lov om hold af malkekvæg. Se listen her:

Kloveftersyn: Mindst 2 gange årligt af alle dyr over 12 måneder. Heraf skal det ene være af dyrlæge eller klovbeskærer. Såfremt dyret har helt normal gang, skal benet ikke løftes.

Klovbeskæringsboks eller lignende: Der skal være mulighed for at udføre klovbehandling.

Kobørster: Én for hver 50 køer (lakterende og goldkøer). Afrundes til nærmeste hele antal kobørster.
Eksempel: 74 køer = 1 kobørste, 76 køer = 2 kobørster.

Børster til kalve og ungdyr: Alle kalve og ungdyr som opstaldes flokvis skal have adgang til børste.

Ædeplads køer: Mindst 65 cm. for Jersey og 70 cm. for store racer. Beregnes ved at dividere samlet længde foderbord med antal køer.

Sygebokse køer: Mindst 1 sygeboks i besætningen. Ved over 100 køer skal der være 1 sygeboks pr. 100 køer. Afrundes til nærmeste hele antal sygebokse. Der skal kunne maskinmalkes i både syge- og kælvningsbokse.

Sygebokse ungdyr: Mindst 1 ledig sygeboks/plads, uanset besætningsstørrelse.

Ædeplads til nykælvere: Mindst en ædeplads indtil 12 dage efter kælvning. Kravet gælder også hvis nykælvere går med køer senere i laktationen. I stalde med AMS, som er taget i brug før 1. juli 2010 gælder kravet først fra 1. juli 2029.

Drikkekopper: Højst 6 køer pr. drikkekop.

Pattespand, pattebar eller narresutter: Alle kalve skal i mindst 20 minutter efter hver mælkefodring have adgang hertil og der skal være mindst én sut pr. kalv.

Sondefodring af kalve: Er kun tilladt i forbindelse med behandling for sygdom.

Ud over de nævnte punkter er reglerne for lys, lysstyrke, indåndingsluft, beredskabsplan ved strømsvigt, skridsikre gulve, udmugning, underlag i kælvningsbokse og afgræsning ved fuldspaltegulv til ungdyr blevet ændret.

Din Dyrlæger & Ko dyrlæge kan være dig behjælpelig med en mere deltaljeret oversigt over de nye regler, og om hvorvidt de nuværende forhold på din bedrift lever op til loven.