Kvier på græs fra oktober måned

Græsset værdi er nu så ringe, at kvier ikke kan optage nok føde for at opretholde den nuværende vægt. De taber i vægt, hvis de ikke tilføres foder med indhold af protein og kulhydrater (dvs. ikke kun halm) i størrelsesorden halvdelen af deres energibehov.

Hvis man af forskellige årsager ønsker at holde sine kvier på græs, skal man være opmærksom på, at kvierne skal kunne søge læ, hvis det f.eks. regner. De skal tillige have et huld og et hårlag, så de kan klare sig udenfor.

Regler for udegående dyr er i øvrigt:

  • Adgang til læskur eller bygning i vinterperioden, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strået leje.
    Kravet kan kun fraviges hvis dyrene holdes på så store arealer, at de naturlige forhold gør, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give. Med "naturlige forhold" forstås, at der er en passende tæthed af bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt jordbundsforhold på arealet, kan sikre dyrene mod vind og vejr i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal samtidig sikre, at alle dyr på samme tid kan hvile sig på et passende tørt leje.
  • Dyrene skal have tilført supplerende foder i vinterperioden, så det gode huld opretholdes.
  • Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand
  • De arealer, som udegående dyr opholder sig på i vinterperioden, skal i størrelse være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op.
  • Det bør sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområder, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.
  • Dyrene skal tilses dagligt.