Veterinær forlig II

Veterinærforlig II er nu udmøntet i en bekendtgørelse af 1. juni 2013 og en tilhørende vejledning. I forhold til det vi kender, så er der kun sket få ændringer, dvs. at antal besøg, besøgsindholdet og antal rapporter er uændret. Dog er rådgivning om dyrevelfærd nu henlagt til 2 gange om året, og jeres medicinoptegnelser, skal vi ikke længere have en kopi af.

Modul 2

I modul 2 aftaler er besøgene blevet opdelt i rådgivningsbesøg og statusbesøg. Forskellene er dog meget begrænset. Det samlede antal besøg er uændret, de 12 af besøgene skal være rådgivningsbesøg.
På såvel rådgivningsbesøg som statusbesøg skal vi fortsat

  • Undersøge alle risikodyr
  • Tilse/vurdering af dyr, der er behandlet siden sidst
  • Gennemgang af dyregrupper med besætningsdiagnoser
  • Vi skal skrive journal

På statusbesøgene, kan vi så undlade, at se besætningens optegnelser siden sidst.

Kliniske undersøgelser af risikodyr og tilsyn af behandlede dyr

Med den nye vejledning er det præciseret at alle risikodyr skal undersøges ved hvert besøg. Det er:

  1. Køer som har kælvet for 5-19 dage siden
  2. Køer som skal kælve om 90-40 dage
  3. Kalve 5-19 dage gamle

I besætninger uden tilbageholdte efterbyrder og ingen køer med skede/børbetændelse kan den gynækologiske undersøgelse af nykælvere evt. undlades.

Er der i besætningen problemer med f. eks. haltheder, klove eller tykke haser, så bør disse problemer indgå i de kliniske undersøgelser.

Besætningsdiagnoser

Der er med den nye vejledning listet en række sygdomme som kan være besætningsdiagnoser f.eks. yverbetændelse, goldning, klovbrand-byld, digital dermatitis, hasebetændelser, mælkefeber m. fl., samt navlebetændelse tarmbetændelse, lungebetændelse, parasitter hos kalve.

Samtidig er der listet en række sygdomme, som ikke kan være besætningsdiagnoser. Det er f.eks. halthed, smerter, infektion, udskridning samt en række stofskiftelidelser og reproduktionslidelser.

Der er fortsat et krav om at en besætningsdiagnose skal være hyppigt forekommende dvs. typisk 1 gang om måneden for at kunne opretholdes i besætningen.

Velfærdsbesøg

Mindst 2 gange om året skal temaet for besøget være velfærd. Dvs. besætningen skal gennemgås med henblik på velfærdsmæssige forhold og der skal laves handlingsplaner for at få rettet op på velfærdsmæssige problematiske forhold. Ved næste velfærdsbesøg vurderes om handlingsplanerne har haft den fornødne effekt.

Det kan for eksempel være halthed hos køerne. Her vil dyrlægen typisk vurdere en stikprøve i besætningen for at se hvor mange dyr som halter. Dette gentages 6 måneder senere og effekten af handlingsplanen vurderes bl.a. herudfra.

Der skal fortsat laves audit af besætningens egenkontrolprogram vedr. velfærd. Auditten må meget gerne inddrages i de velfærdsmæssige problemstillinger. Lige nu arbejder Dyrlægeforeningen og Videncenter for kvæg sammen om et pilotprojekt, der forhåbentlig til næste år kan give en ny og bedre model med mere fokus på dyrene i den enkelte besætning.