Lov om hold af malkekvæg og afkom heraf

Loven blev vedtaget i Folketinget d. 23. april og træder i kraft pr. 1. juli 2010. Kun for bedrifter, som ibrugtager en bygning efter 1. juli 2010 vil lovgivningen have betydning nu.

Dyr skal fremover gå løse – overgangsordning for bindestalde

Fremover må dyr ikke stå bundet mere end 1 time dagligt. Dette gælder også, når dyrlægen eller inseminøren kommer. Bindestalde forbydes i 2022. Indtil da gælder en overgangsordning, der betyder at loven i sin helhed ikke gælder for eksisterende bindestalde (taget i brug inden 1. juli 2010), bortset fra at der ikke må anvendes elektriske aggregater til styring af køerne. Rygstød er dog fortsat tilladt til styring af gødningsafgivelsen.

Fuldspalter

Fuldspalter er forbudt at bygge efter 1. juli 2012. Der er tillige krav om, at kvier som går på fuldspalter, skal på græs i 150 dage fra 2014/16 afhængig af bygningens alder. Fuldspalter bliver helt forbudt senest i 2024.

Kreaturer på græs

Loven kræver, at dyrene først må lukkes på græs, når drivgange er farbare. Der er tillige krav om vand i umiddelbar nærhed af græsarealet, og der er krav om mulighed for skygge, hvis temperaturen er over 25 grader.

Man skal tillige have en handlingsplan ved ekstreme vejrsituationer.

Krav om klovbeskæring

Alle dyr over 12 måneder skal klovbeskæres 2 gange årligt. Der er tillige krav om en behandlingsfacilitet, som minimum kan løfte bagbenene.

Skærpelse af tilsynet med dyr

  • Kreaturer skal tilses 1 gang dagligt.
  • Syge dyr skal tilses min. 2 gange dagligt.
  • Dyr på græs skal tillige tilses dagligt.

Lovgivning træder i kraft afhængig af, hvornår bygningen med kreaturerne er taget i brug

Bygninger ibrugtaget inden 1. juli 2010

Hovedparten af lovgivningen træder i kraft pr. 1. juli 2014. Dog senere (2016, 2022 eller 2032) for enkelte ting som er vanskeligt at ændre, f.eks. antallet af kobørster, sengebåsenes størrelse, antallet af tværgange, gangarealet størrelse og totalarealet pr. ko.

Bygninger der ibrugtages mellem 1. juli 2010 og 30. juni 2012

Hovedparten af lovgivningen træder i kraft med det samme. Enkelte undtagelser som angivet ovenfor med ikrafttræden i 2022 eller 2032.

Bygninger der ibrugtages efter 1. juli 2012

Hele loven er gældende med det samme.