Obligatorisk Sundhedsrådgivning med Staldskole

I forbindelse med introduktionen af Obligatorisk Sundhedsrådgivning (OSR) er det blevet muligt at vælge OSR med Staldskole. Der er indhøstet mange gode erfaringer med denne rådgivningsform gennem de sneste mange års Staldskoler, og dyrlæger fra Dyrlæger & Ko har været med helt fra starten.

Staldskoler er en rådgivningsform, der kræver engagement og involvering fra deltagerne for at få succes. Her er det landmanden selv og hans kolleger (måske endda naboer), der deler erfaringer og praktisk afprøvede løsninger på mange forskellige problemstillinger, i en fælles læreproces. Dette nærheds- og kollegaprincip er netop dét der giver Staldskolerne deres styrke. Det er landmændenes egne problemer og egne løsninger:

 • De deltagende landmænd samarbejder om at finde løsninger og udvikle fælles viden, der skal bruges til at løse det aktuelle problem.
 • Tovholderen koncentrerer sig om at hjælpe og styrke/styre diskussionen

For at deltage i OSR med Staldskole skal besætningen være omfattet af OSR, enten som obligatorisk deltager (antal dyreenheder) eller gennem frivillig aftale. Staldskolen er en del af Basis OSR aftalen og kan som udgangspunkt kun vælges af besætninger i God Landsmandspraksis. Der findes dog en overgangsordning, der gør det muligt for besætninger i Tilfredsstillende Landmandspraksis at vælge OSR med Staldskole. Disse besætninger kan vælge OSR med Staldskole såfremt det sker i forbindelse med første gang der oprettes en OSR aftale for pågældende besætning. Tag en snak med din Dyrlæge & Ko dyrlæge om mulighederne.

Erfaringerne og bekendtgørelsen sætter deltagerantallet i en Staldskole til 5 til 8 besætninger, samt tovholderen. Din dyrlæge fra Dyrlæger & Ko kan hjælpe med at starte Staldskolen op og medvirke ved udvælgelse af de øvrige deltagere, så der sikres en god sammensætning på tværs af baggrunde, besætningsstørrelser/typer m.v. Staldskolens medlemmer besøger hinanden på skift og et års-forløb tæller minimum 1 møde pr. besætning iflg. Bekendtgørelsen. Deltagerne forpligter sig til at bidrage med forslag til de konkrete problemstillinger der er sat til diskussion af dagens vært.

En Staldskole varer typisk 2 til 3 timer. Et typisk forløb vil være:

Før Staldskolen
 • Mødets vært beslutter sammen med tovholder hvilke konkrete problemstillinger der skal diskuteres.
 • Tovholder udsender indkladelse, dagsorden og relevante nøgletal.
Selve Staldskolen
 • Der startes med en rundvisning
 • Værten præsenterer de konkrete problemstillinger
 • Alle deltagere kommer med forslag til løsninger
 • Værten udpeger mindst én løsningsmodel, der skal gennemføres til næste Staldskolebesøg
Efter Staldskolen
 • Tovholder laver en Staldskole-rapport, der sendes til alle deltagerne.

At vælge en dyrlæge fra Dyrlæger & Ko som tovholder for Staldskolen indebærer en række umiddelbare fordele.

Udover en relevant faglig baggrund, der sikrer forståelse af problemstillingerne og mulighed for at bidrage med konkret faglig viden, kommer det Staldskolen til gode ved:

 • at tovholder kan udvikle og fremme diskussionen med udfordrende og uddybende spørgsmål der bunder i høj faglighed og indsigt i den praktiske hverdag.
 • at tovholder kan være ressourceperson på regler, lovgivning mv. hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om en detalje.