Tværfaglig rådgivning

Tværfaglig rådgivning – hvad får jeg ud af det?

Først og fremmest betyder Tværfaglig rådgivning at viden og rådgivere anvendes bedst muligt – fra snak til handling – fra siloer til fælles ansvar. Med klare aftaler, referater og rollefordeling sikres størst mulig udbytte af rådgivningen og fokus på at nå målene for netop din besætning.

Der er tale om en overskuelig rådgivningsmodel med begrænset ressourceforbrug, men med maksimalt udbytte. Rådgivningen sættes i system – op til 4 gange årligt – det sikrer optimale produktionsbetingelser med bedst muligt udbytte for sundhed og økonomi.

Tværfaglig rådgivning – hvad mener I?

Når du har en sundhedsaftale modul 1 eller 2, udarbejder dyrlægen en samlet rapport over din besætnings sundhed, velfærd og produktion. Rapporten indeholder også en række handlingsplaner, for de områder hvor du med fordel kan sætte ind med en ekstra indsats for at forbedre økonomi og dyrevelfærd.

For at få størst mulig udbytte af denne indsats er det vores erfaring at et tæt samarbejde mellem dyrlæge,kvægrådgiver og dig er af afgørende betydning. Med flere øjne får vi flere synsvinkler og bedre sparring omkring løsningerne og vi sikrer løsninger der hænger sammen, i hverdagen og på tværs af fagområder.

Tværfaglig rådgivning – sådan bliver 1+1+1=4

En meget stor del af Tværfaglig rådgivning er noget du allerede har i dag fra din kvægrådgiver og dyrlæge – gevinsten opstår, når du, kvægrådgiveren og dyrlægen arbejder sammen og koordinerer indsatsen.

Så bliver 1+1+1=4 til fordel for besætningens sundhed og økonomi.

For at dette samarbejde kan forløbe gnidningsfrit og derved føre til betydelige positive resultater, er der en række spilleregler der skal overholdes af dig og dine rådgivere.

  • Kommunikation foregår åbent og fordomsfrit – dvs. at alle parter inddrages i kommunikationen mellem parterne – dette dels for at sikre at informationerne er tilgængelige for alle og at der ikke opstår "del-grupper". Dette betyder eksempelvis at foderplaner, kvartalsrapporter mv. skal være tilgængelig for alle parter – også ved senere ændringer.
  • Rollerne er kendte og definerede – en vigtig succesfaktor for Tværfaglig rådgivning er at besætningsejerens rådgivere holder sig til eget fagområde og udnytter de øvrige rådgiveres faglige kompetencer på deres område – succes er at fokusere på den fælles succes og ikke kun egen "helterolle".
  • Udgangspunktet er Kvartalsrapporten – rapporten bygger på dyrlægens kliniske observationer, besætningsejerens registreringer og andre faktuelle data, der vurderes og tolkes af besætnings-dyrlægen hvert kvartal. Kvartalsrapporten er dermed det objektive fundament for den fælles rådgivningsindsats
  • Dagsorden og referat, hver gang – da fremlæggelse af Kvartalsrapporten og beskrivelse af Handlingsplaner er en del af besætningsdyrlægens eksisterende pligter, vil referat fra mødet være en integreret del af Kvartalsrapporten. Derudover er det besætningsdyrlægens ansvar at indkalde til møderne og sørge for dagsorden.
  • Opfølgning ligger hos dyrlægen, men ansvaret ligger hos alle – alle har fælles ansvar for at opgaverne løses – men alle opgaver starter og slutter hos besætningsdyrlægen.
  • Alle handlingsplaner er SMART – Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede – så er vi sikre på at de virker motiverende og at fremdriften sikres.

Tværfaglig rådgivning – hvordan foregår det?

Sammen med din dyrlæge aftaler du hvor mange gange årligt (op til 4) du vil have tværfaglig rådgivning efter dit behov og besætningens sundhedstilstand. Når tiden er ved at være inde for næste kvartalsrapport indkalder dyrlægen både dig og din kvægrådgiver til fællesmøde. På fællesmødet gennemgår dyrlægen forslag til handlingsplaner/indsatsområder, og i fællesskab lægger I planer og aftaler opfølgning.

Imellem kvartalsmøderne følger dyrlægen udviklingen og holder kvægrådgiveren underrettet – afviger udviklingen fra jeres planer griber I ind i fællesskab og kommer på rette spor igen.

På næste fællesmøde følger I op på den fælles indsats og aftaler nye indsatsområder.

Sådan kommer du i gang!

Ring allerede idag til din Dyrlæger & Ko dyrlæge – eller snak om det ved næste rådgivningsbesøg. Så sørger vi for resten...